Cuttencruyt

Chenopodium vulvaria growing from seeds obtained from the seedbank of Meise Botanical Gardens, Belgium / 2020

Dit heel cruydeken is van eene seer vuylen reuck,

selfs den bedorven ende verrotten gesauten Visch,

ende het stinckende Peekel oft Vischsop,

met sijnen moeyelijcken

jae afgrijselijcken stank

verre te boven gaende…

Men vraegt de gene die tselfde gewreven hebben tussen de vingers,

seydt Lobel,

oft sij ergens eenige vuyle vrouwe gehandelt hebben:

mits dattet geheel stinckende is,

gelijck de vuyle ende onreyne hoeren,

waer nae dat gemeynlyck Cuttencruyt geheeten wort.

Als eenige vrouwen cleederen daermede bestreken zijn,

zoo comen de honden daer aen riecken,

en pissen door ritsicheydt gedreven zijnde.

Vgl. Dodoens (Dodonaeus, Cruyd-Boeck, uitgave 1608, pp 1048/49)